ICAERE Committee


 
Chairman                        Dr. Xinmin Zhan
 
Honorary Chairman         Prof. Jun Ma
 
Vice Chairman                 Dr. Yaqian Zhao
                                       Dr. Chaosheng Zhang
                                       Dr. Liwen Xiao
 
Secretary-General          Ms. Sujie Min Lane
 
IT Consultant                  Mr. Luo Luo
 
Senior Advisor                 Prof. Xiaochuang Wu
                                       (First Secretary, Embassy of China in Ireland)